Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Σκορπίστε την αγάπη για τη Ζάκυνθο

Πληροφορίες για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679 (GDPR). Ο Emanuel Celano (εφεξής «Ιδιοκτήτης»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σας ενημερώνει σύμφωνα με το άρθρο. 13 Νομοθετικό Διάταγμα 06.30.2003 ιδ. 196 (εφεξής «Κώδικας Απορρήτου») και το άρθ. 13 Κανονισμός ΕΕ αριθ. 2016/679 (εφεξής «GDPR») ότι τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία με τον τρόπο και για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 1. Αντικείμενο της θεραπείας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται προσωπικά, αναγνωριστικά και μη ευαίσθητα δεδομένα (ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, όνομα, επώνυμο, όνομα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail – εφεξής «προσωπικά δεδομένα» ή ακόμα και «δεδομένα») που κοινοποιούνται από εσάς κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο του Ιδιοκτήτη www.zante.info (εφεξής «Ιστότοπος»), τη συμμετοχή σε έρευνες απόψεων και ικανοποίησης, τη συμπλήρωση φορμών εγγραφής μέσω της Ιστοσελίδας για εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ιδιοκτήτης, ζητώντας ηλεκτρονικά διευκρινίσεις ή αιτήματα υποστήριξης και την αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

 

 1. Σκοπός της θεραπείας

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία:

 1. Α) χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας (άρθρο 24 στοιχείο α), β), γ) Κώδικας απορρήτου και άρθ. 6 λ. β), ε) GDPR), για τους ακόλουθους Σκοπούς Υπηρεσιών:
 • να διαχειρίζεται και να διατηρεί τον ιστότοπο ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε αποκλειστικές περιοχές·
 • σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ζητάτε,
 • απαντήστε σε διαδικτυακές συνομιλίες επαφών.
 • να σας παραχωρήσει πρόσβαση σε προγράμματα και υπηρεσίες·
 • Προσφέρετε βοήθεια και συμβουλές ακόμη και από απόσταση.
 • Συμμετοχή μέσω της Ιστοσελίδας σε πρωτοβουλίες που διοργανώνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (για παράδειγμα, εκδηλώσεις)·
 • επεξεργασία ενός αιτήματος επικοινωνίας·
 • για διοικητικές-λογιστικές δραστηριότητες γενικά·
 • εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος, ο κανονισμός, η κοινοτική νομοθεσία ή με εντολή της Αρχής ή κατόπιν αιτήματος της ιταλικής ή ξένης κυβέρνησης ή του ιταλικού εμπορικού επιμελητηρίου·
 • την πρόληψη ή τον εντοπισμό δόλιας δραστηριότητας ή κατάχρησης που είναι επιβλαβής για τον Ιστότοπο,
 • ασκήσει τα δικαιώματα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, για παράδειγμα το δικαίωμα άσκησης ενός δικαιώματος στο δικαστήριο.
 1. Β) Μόνο με τη συγκεκριμένη και διακριτή συγκατάθεσή σας (Άρθρα 23 και 130 του Κώδικα Απορρήτου και άρθρο 7 του ΓΚΠΔ), για τους ακόλουθους Άλλους Σκοπούς:
 • σας στέλνει μέσω e-mail έρευνες γνώμης και ικανοποίησης, ενημερωτικά δελτία ή/και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις ή σας εγγράφουν για εκδηλώσεις στις οποίες ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι μέρος ή διοργανώνει.

 

 1. Μέθοδοι επεξεργασίας και περίοδος διατήρησης δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται μέσω των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο. 4 Κώδικας απορρήτου και άρθ. 4 αρ. 2) GDPR και ακριβώς: συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, διαβούλευση, επεξεργασία, τροποποίηση, επιλογή, εξαγωγή, σύγκριση, χρήση, διασύνδεση, αποκλεισμός, επικοινωνία, ακύρωση και καταστροφή δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε έντυπη και ηλεκτρονική ή/και αυτοματοποιημένη επεξεργασία, μέσω της χρήσης ιστότοπου που φιλοξενείται στον διακομιστή του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων ή σε εξωτερικές τοποθεσίες της εταιρείας που επιτρέπουν στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει τις υπηρεσίες του (όπως για παράδειγμα να προσφέρει διαδικτυακά βοήθεια συνομιλίας ή κατάθεση αρχείων για τον πελάτη παρέχοντας το email του και το όνομα λήψης). Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και σε κάθε περίπτωση για όχι περισσότερο από 10 έτη από τη λήξη της σχέσης για τους Σκοπούς της Υπηρεσίας και για όχι περισσότερο από 2 έτη από τη συλλογή δεδομένων για την Άλλοι Σκοποί. Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθ. 5 παράγραφος 1 σημ. ε) του Καν. Ε.Ε. 2016/679, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα διατηρούνται σε κάθε περίπτωση σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα.

 

 1. Ασφάλεια

Ο Κάτοχος έχει υιοθετήσει μια μεγάλη ποικιλία μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από τον κίνδυνο απώλειας, κακής χρήσης ή αλλοίωσης. Ειδικότερα: έχει θεσπίσει τα μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 32-34 Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το άρθρο. 32 GDPR; χρησιμοποιεί την τεχνολογία κρυπτογράφησης δεδομένων που καθιερώθηκε από τα πρότυπα AES (BCrypt) και τα προστατευμένα πρωτόκολλα μετάδοσης δεδομένων γνωστά ως HL7 και HTTPS, εάν είναι απαραίτητο για πιο ασφαλείς επικοινωνίες.

 

 1. Πρόσβαση δεδομένων

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να είναι προσβάσιμα για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο. 2.A) και 2.B):

σε υπαλλήλους και συνεργάτες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, υπό την ιδιότητά τους ως υπευθύνων ή/και εσωτερικών υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων ή/και διαχειριστών συστημάτων·
σε τρίτες εταιρείες ή άλλα υποκείμενα (πάροχος ιστότοπου, πάροχος cloud, πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών, προμηθευτές, τεχνικοί βοήθειας υλικού και λογισμικού, αποστολείς και μεταφορείς, πιστωτικά ιδρύματα, επαγγελματικές εταιρείες κ.λπ.) που εκτελούν δραστηριότητες εξωτερικής ανάθεσης για λογαριασμό της τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.

 

 1. Επικοινωνία δεδομένων

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας (πρώην άρθρο 24 στοιχείο α), β), δ) Κώδικας απορρήτου και άρθ. 6 λ. β) και γ) GDPR), ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο. 2.Α) σε εποπτικά όργανα, δικαστικές αρχές καθώς και σε όλα τα άλλα υποκείμενα στα οποία η επικοινωνία είναι υποχρεωτική από το νόμο για την εκπλήρωση εργασιακών σκοπών, όπως για παράδειγμα κατά την κατοχύρωση ενός διαδικτυακού τομέα ή την ενοικίαση διακομιστή για λογαριασμό του πελάτη . Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα δημοσιοποιηθούν ποτέ στον ιστότοπο του ιδιοκτήτη.

 

 1. Μεταφορά δεδομένων

Η διαχείριση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται στην Ευρώπη, σε διακομιστές που βρίσκονται στην Ιταλία, του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων ή/και τρίτων εταιρειών επίσης στο εξωτερικό, που έχουν οριστεί και διοριστεί δεόντως ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων για τη χρήση των αιτούμενων υπηρεσιών. Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται στο εξωτερικό εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 44 επ. του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, προκειμένου να συμμορφωθούν με σκοπούς που σχετίζονται με την ίδια τη μεταβίβαση.

 

 1. Φύση παροχής δεδομένων και συνέπειες άρνησης απάντησης

Η παροχή δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθ. 2.Α) είναι υποχρεωτικό. Σε περίπτωση απουσίας τους, δεν θα μπορούμε να εγγυηθούμε την εγγραφή σας στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο. 2.Α).
Η παροχή δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθ. 2.Β) είναι αντ' αυτού προαιρετικό. Ως εκ τούτου, μπορείτε να αποφασίσετε να μην παρέχετε δεδομένα ή να αρνηθείτε στη συνέχεια τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων που έχετε ήδη υποβάλει: σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα μπορείτε να λαμβάνετε προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, ενημερωτικά δελτία και έρευνες γνώμης και ικανοποίησης μέσω e-mail. Σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσετε να δικαιούστε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο. 2.Α).

 

 1. Δικαιώματα του ενδιαφερόμενου

Με την ιδιότητά σας ως ενδιαφερόμενου, έχετε τα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθ. 7 Κώδικας απορρήτου και άρθ. 15 GDPR και ακριβώς τα δικαιώματα:

ο. να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή όχι προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, ακόμη και αν δεν έχετε καταχωρίσει ακόμη, και την κοινοποίησή τους σε κατανοητή μορφή·
ii. να λάβει την ένδειξη: α) της προέλευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· β) τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας· γ) της λογικής που εφαρμόζεται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων· δ) των στοιχείων ταυτότητας του ιδιοκτήτη, των διαχειριστών και του ορισθέντος αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθ. 5, παράγραφος 2 του Κώδικα Απορρήτου και το άρθ. 3, παράγραφος 1, GDPR. ε) των υποκειμένων ή των κατηγοριών υποκειμένων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή που μπορούν να μάθουν γι' αυτά ως ορισμένοι αντιπρόσωποι στην επικράτεια του Κράτους, διαχειριστές ή πράκτορες·
iii. να λάβει: α) ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεται, ενοποίηση δεδομένων· β) την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων των οποίων η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα δεδομένα στη συνέχεια· γ) τη βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) έχουν τεθεί υπόψη, επίσης ως προς το περιεχόμενό τους, σε αυτούς στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή διαδοθεί τα δεδομένα, εκτός από την περίπτωση που αυτή η εκπλήρωση είναι αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα·
iv. αντιταχθείτε, εν όλω ή εν μέρει: α) για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ακόμη και αν σχετίζονται με το σκοπό της συλλογής· β) στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή απευθείας πωλήσεις ή για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας, μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων κλήσεων χωρίς την παρέμβαση χειριστή μέσω e-mail ή/και με παραδοσιακές μεθόδους μάρκετινγκ μέσω τηλεφώνου ή/και έντυπης αλληλογραφίας. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης του ενδιαφερομένου, όπως ορίζεται στο στοιχείο β) ανωτέρω, για σκοπούς απευθείας εμπορίας μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων επεκτείνεται και στις παραδοσιακές και ότι σε κάθε περίπτωση παραμένει η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το δικαίωμα αντιπολίτευση επίσης μόνο εν μέρει. Επομένως, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αποφασίσει να λαμβάνει μόνο επικοινωνίες χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους ή μόνο αυτοματοποιημένες επικοινωνίες ή κανένα από τα δύο είδη επικοινωνίας.

Όπου ισχύει, έχετε επίσης τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 16-21 GDPR (Δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα στη λήθη, δικαίωμα περιορισμού της μεταχείρισης, δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, δικαίωμα αντίρρησης), καθώς και το δικαίωμα καταγγελίας στο Εγγυητική Αρχή.

 

 1. Τρόποι άσκησης δικαιωμάτων

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας:

ένα e-mail στο info(at)zante.it

 

 1. Ανήλικοι

Αυτός ο ιστότοπος και οι Υπηρεσίες του Ιδιοκτήτη δεν προορίζονται για ανηλίκους κάτω των 18 ετών και ο Κάτοχος δεν συλλέγει σκόπιμα προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με ανηλίκους. Σε περίπτωση ακούσιας καταγραφής πληροφοριών για ανηλίκους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα τις διαγράψει αμέσως, κατόπιν αιτήματος των χρηστών.

 

 1. Ιδιοκτήτης, διαχειριστής και διορισμένοι

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων / Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (σύμφωνα με τα άρθρα 4, 24, 28 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679) είναι ο Δρ Celano Emanuel.
Ο ενημερωμένος κατάλογος των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων και των υπευθύνων για την επεξεργασία φυλάσσεται στην έδρα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

 

 1. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Επομένως, συνιστάται να ελέγχετε τακτικά αυτές τις πληροφορίες και να ανατρέχετε στην πιο ενημερωμένη έκδοση.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ COOKIES

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που οι ιστότοποι που επισκέπτονται οι χρήστες στέλνουν στα τερματικά τους, όπου αποθηκεύονται πριν επαναμεταδοθούν στους ίδιους ιστότοπους σε επόμενες επισκέψεις. Τα cookies χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου που επισκέπτεστε όσο και από τρίτους. Παρακάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τα cookies που είναι εγκατεστημένα μέσω αυτού του ιστότοπου, καθώς και τις απαραίτητες πληροφορίες για το πώς να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας σχετικά με αυτά.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο είναι τριών τύπων: τεχνικά που δεν απαιτούν συναίνεση, μη τεχνικά που απαιτούν τη συγκατάθεση του πλοηγού και αυτά που διαχειρίζονται τρίτα μέρη.

Τεχνικά cookies που δεν απαιτούν συγκατάθεση:

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνικά cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και για την παροχή της υπηρεσίας καθώς και τεχνικά cookies που σχετίζονται με την αποθήκευση προτιμήσεων και τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται τεχνικά cookies, απαραίτητα για τη λειτουργία του javascript, τεχνικά cookies περιόδου λειτουργίας που επιτρέπουν στον ιστότοπο να συνδέει ενέργειες χρήστη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας προγράμματος περιήγησης (π.χ. το πέρασμα από τη μια σελίδα στην άλλη) επιτρέποντας μια πιο γρήγορη πλοήγηση καθώς και τεχνικά cookies που απομνημονεύστε τις προτιμήσεις του χρήστη (συναίνεση cookie) και αποτρέψτε την εκ νέου πρόταση του banner σε επόμενες επισκέψεις. Όλα τα τεχνικά cookies δεν απαιτούν συναίνεση, επομένως εγκαθίστανται αυτόματα μετά την πρόσβαση στον ιστότοπο.

Cookies για τα οποία απαιτείται συναίνεση

Όλα τα cookies εκτός από τα τεχνικά που αναφέρονται παραπάνω εγκαθίστανται ή ενεργοποιούνται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του χρήστη την πρώτη φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο. Η συγκατάθεση μπορεί να εκφραστεί με γενικό τρόπο, αλληλεπιδρώντας με το σύντομο ενημερωτικό banner που υπάρχει στη σελίδα προορισμού του ιστότοπου, σύμφωνα με τις μεθόδους που υποδεικνύονται σε αυτό το banner (κάνοντας κλικ στο κουμπί OK ή στο κουμπί X, ή συνεχίζοντας περιηγηθείτε, ακόμη και με την κύλιση ή μέσω ενός συνδέσμου). ή μπορεί να παρασχεθεί ή να απορριφθεί επιλεκτικά, σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται παρακάτω. Αυτή η συγκατάθεση παρακολουθείται σε επόμενες επισκέψεις. Ωστόσο, ο χρήστης έχει πάντα τη δυνατότητα να ανακαλέσει το σύνολο ή μέρος της συγκατάθεσης που έχει ήδη δώσει. Εάν το αυτοματοποιημένο σύστημα δεν λειτουργεί, ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Cookies που διαχειρίζονται τρίτα μέρη

Τα cookies που διαχειρίζονται τρίτα μέρη εγκαθίστανται επίσης μέσω αυτού του ιστότοπου. Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες ενδείξεις και έναν σύνδεσμο προς την πολιτική απορρήτου και τη φόρμα συναίνεσης για καθεμία από αυτές. Για όλα αυτά μπορείτε επίσης να εκφράσετε τη συγκατάθεσή σας συνεχίζοντας την περιήγηση ή κλείνοντας αυτό το παράθυρο. Παρακάτω θα βρείτε το όνομα των τρίτων που τα διαχειρίζονται και για καθένα από αυτά τον σύνδεσμο προς τη σελίδα όπου μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τη θεραπεία και να εκφράσετε τη συγκατάθεσή σας.

– Cookies κοινωνικών δικτύων: Χρησιμοποιούνται για κοινή χρήση περιεχομένου σε κοινωνικά δίκτυα

YOU TUBE: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

FACEBOOK: http://developers.facebook.com/

TWITTER: https://twitter.com/it/privacy

– Cookies στατιστικών: Τα στατιστικά cookie τρίτων (Google Analytics) χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση ανώνυμων στατιστικών στοιχείων, χωρίς παρακολούθηση της IP του χρήστη (δεδομένα χρήστη που δεν έχουν προφίλ σε επίπεδο IP), με κοινή χρήση δεδομένων με το τρίτο μέρος.

Πρόσβαση σε πληροφορίες τρίτων:

Πολιτική απορρήτου: http://www.google.com/policies/privacy/

Πολιτική cookie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Για απενεργοποίηση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Άλλες τεχνολογίες (π.χ. πρόσθετα, γραφικά στοιχεία, τοπική αποθήκευση κ.λπ.)

Αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα και εξωτερικές πλατφόρμες

Widget: είναι ένα στοιχείο γραφικής διεπαφής χρήστη ενός προγράμματος, το οποίο έχει σκοπό να διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με το ίδιο το πρόγραμμα. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα γραφικά στοιχεία είναι αυτά των κοινωνικών δικτύων, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να ανοίγουν εύκολα τα κοινωνικά δίκτυα σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Αυτές οι υπηρεσίες σάς επιτρέπουν να αλληλεπιδράτε με κοινωνικά δίκτυα ή με άλλες εξωτερικές πλατφόρμες, απευθείας από τις σελίδες ενός ιστότοπου. Τυχόν αλληλεπιδράσεις και πληροφορίες που αποκτώνται από τον ιστότοπο υπόκεινται στις ρυθμίσεις απορρήτου του τρίτου μέρους που δημιούργησε τις προαναφερθείσες τεχνολογίες. Για να λαμβάνετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις τεχνολογίες, σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τους ιστότοπους των τρίτων διαχειριστών των προαναφερθέντων τεχνολογιών. Παρακάτω θα βρείτε τις αναφορές αυτών των τρίτων και δίπλα σε καθένα από αυτά θα βρείτε τον σύνδεσμο προς τη σελίδα όπου μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τη θεραπεία και, όπου απαιτείται από


Σκορπίστε την αγάπη για τη Ζάκυνθο