Polityką prywatności

Rozpowszechniaj miłość do Zante

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE nr. 2016/679 (RODO). Emanuel Celano (dalej „Właściciel”), jako administrator danych, informuje Cię na podstawie art. 13 Dekret ustawodawczy 06.30.2003 n. 196 (dalej „Kodeks Prywatności”) oraz art. 13 Rozporządzenie UE nr. 2016/679 (dalej „RODO”), że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób i w następujących celach:

 

 1. Przedmiot zabiegu

Administrator Danych przetwarza dane osobowe, identyfikujące i niewrażliwe (między innymi imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, telefon, e-mail – dalej „dane osobowe” lub nawet „dane”) przekazywane przez Ciebie podczas rejestracji na stronie internetowej Właściciela www.zante.info (dalej „Strona”), uczestnictwie w badaniach opinii i satysfakcji, wypełnianiu formularzy rejestracyjnych za pośrednictwem Strony na wydarzenia organizowane przez Właściciela, prośbie online o wyjaśnienia lub prośby o wsparcie oraz wysyłania newsletterów.

 

 1. Cel zabiegu

Twoje dane osobowe są przetwarzane:

 1. A) bez Twojej wyraźnej zgody (art. 24 lit. a), b), c) Kodeksu Prywatności oraz art. 6 lit. b), e) RODO), w następujących Celach świadczenia usług:
 • zarządzać i utrzymywać Witrynę lub umożliwiać dostęp do dedykowanych obszarów;
 • umożliwić Ci korzystanie z dowolnych Usług, o które prosisz;
 • odpowiadać na czaty kontaktowe;
 • zapewniać dostęp do programów i usług;
 • oferować pomoc i porady nawet zdalnie;
 • uczestniczenia za pośrednictwem Serwisu w inicjatywach organizowanych przez Administratora (np. wydarzeniach);
 • przetworzyć prośbę o kontakt;
 • ogólnie do czynności administracyjno-księgowych;
 • wypełniać obowiązki ustanowione przez prawo, rozporządzenie, ustawodawstwo wspólnotowe lub rozporządzenie Urzędu lub na żądanie rządu włoskiego lub zagranicznego lub włoskiej izby handlowej;
 • zapobiegać lub wykrywać nieuczciwe działania lub nadużycia szkodliwe dla Witryny;
 • realizacji praw przysługujących Administratorowi, np. prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem.
 1. B) Wyłącznie za Twoją konkretną i wyraźną zgodą (art. 23 i 130 Kodeksu prywatności oraz art. 7 RODO), w następujących innych celach:
 • przesyłać Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiety opinii i satysfakcji, newslettery i/lub zaproszenia na wydarzenia lub rejestrować Cię na wydarzenia, których Administrator jest częścią lub je organizuje.

 

 1. Metody przetwarzania i okres przechowywania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się za pomocą operacji wskazanych w art. 4 Kodeksu Prywatności i art. 4 nie. 2) RODO, a dokładniej: zbieranie, rejestracja, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, przetwarzanie, modyfikacja, selekcja, wydobywanie, porównywanie, wykorzystywanie, łączenie, blokowanie, komunikowanie, usuwanie i niszczenie danych. Twoje dane osobowe są przetwarzane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej i/lub zautomatyzowanej za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się na serwerze administratora danych lub na zewnętrznych stronach firmowych, które umożliwiają administratorowi danych oferowanie swoich usług (takich jak na przykład oferowanie online pomoc na czacie lub wpłata plików dla klienta, podając jego adres e-mail i nazwę pobierania). Administrator Danych będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji ww. celów, a w każdym przypadku nie dłużej niż 10 lat od ustania stosunku do Celów Serwisu i nie dłużej niż 2 lata od momentu zebrania danych do Inne cele. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 lit. e) Rozp. UE 2016/679 zbierane dane osobowe będą każdorazowo przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób zainteresowanych przez okres nieprzekraczający realizacji celów, w których dane osobowe są przetwarzane.

 

 1. Bezpieczeństwo

Właściciel przyjął wiele różnych środków bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed ryzykiem utraty, niewłaściwego użycia lub zmiany. W szczególności: przyjął środki zgodnie z artykułami 32-34 Kodeksu prywatności i art. 32 RODO; korzysta z technologii szyfrowania danych ustanowionej przez standardy AES (BCrypt) oraz chronionych protokołów transmisji danych znanych jako HL7 i HTTPS, jeśli jest to konieczne do bezpieczniejszej komunikacji.

 

 1. Dostęp do danych

Twoje dane mogą zostać udostępnione w celach, o których mowa w art. 2.A) i 2.B):

pracownikom i współpracownikom Administratora danych, w charakterze osób odpowiedzialnych i/lub wewnętrznych podmiotów przetwarzających dane i/lub administratorów systemu;
firmom zewnętrznym lub innym podmiotom (dostawcy stron internetowych, dostawców usług w chmurze, dostawców usług płatności elektronicznych, dostawców, techników pomocy technicznej w zakresie sprzętu i oprogramowania, spedytorów i przewoźników, instytutów kredytowych, profesjonalnych firm itp.), które wykonują czynności outsourcingowe w imieniu Administratora Danych, w charakterze podmiotów przetwarzających dane.

 

 1. Komunikacja danych

Bez Twojej wyraźnej zgody (dawny art. 24 lit. a), b), d) Kodeksu Prywatności oraz art. 6 lit. b) ic) RODO), Administrator może udostępniać Twoje dane w celach, o których mowa w art. 2.A) organom nadzorczym, organom wymiaru sprawiedliwości, a także wszystkim innym podmiotom, do których komunikacja jest prawnie zobowiązana do realizacji zadań służbowych, np. przy rejestracji domeny internetowej lub wynajmie serwera w imieniu klienta . W każdym przypadku gwarantuje, że Twoje dane osobowe nigdy nie zostaną upublicznione na stronie internetowej właściciela.

 

 1. Transfer danych

Zarządzanie i przechowywanie danych osobowych będzie odbywać się w Europie, na serwerach zlokalizowanych we Włoszech, Administratora Danych i/lub firm zewnętrznych również za granicą, wyznaczonych i należycie wyznaczonych jako Przetwarzający Dane w celu korzystania z żądanych usług. Podane dane osobowe mogą być przekazywane za granicę w obrębie Unii Europejskiej lub poza nią, w granicach i na warunkach określonych w art. 44 i nast. Rozporządzenia UE 2016/679, w celu realizacji celów związanych z samym przekazaniem.

 

 1. Charakter podania danych i konsekwencje odmowy udzielenia odpowiedzi

Podanie danych w celach, o których mowa w art. 2.A) jest obowiązkowe. W przypadku ich braku nie będziemy w stanie zagwarantować Państwu rejestracji w Serwisie lub Usługach zgodnie z art. 2.A).
Podanie danych w celach, o których mowa w art. 2.B) jest zamiast tego opcjonalne. Możesz zatem zrezygnować z podawania jakichkolwiek danych lub następnie odmówić możliwości przetwarzania już podanych danych: w takim przypadku nie będziesz mógł otrzymywać zaproszeń na wydarzenia, newsletterów oraz ankiet opinii i satysfakcji drogą elektroniczną. W każdym przypadku nadal będziesz mieć prawo do Usług zgodnie z art. 2.A).

 

 1. Prawa zainteresowanej strony

Jako zainteresowana strona masz prawa zgodnie z art. 7 Kodeksu Prywatności i art. 15 RODO, a dokładnie prawa:

the. uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych, które Cię dotyczą, nawet jeśli nie są jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazanie w zrozumiałej formie;
II. uzyskania wskazania: a) pochodzenia danych osobowych; b) celach i sposobach przetwarzania; c) logiki stosowanej w przypadku leczenia przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych; d) danych identyfikacyjnych właściciela, osób zarządzających i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 5 ust. 2 Kodeksu Prywatności oraz art. 3 ust. 1 RODO; e) o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium państwa, menedżerowie lub agenci;
iii. uzyskania: a) aktualizacji, sprostowania lub w razie zainteresowania integracji danych; b) usunięcia, przekształcenia w postać anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, w których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone; c) poświadczenie, że o operacjach, o których mowa w lit. a) i b), powiadomiono, także w odniesieniu do ich treści, osoby, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy wypełnienie to jest okaże się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków oczywiście nieproporcjonalnych do chronionego prawa;
iv. sprzeciwić się w całości lub w części: a) z uzasadnionych powodów przetwarzaniu danych osobowych, które Cię dotyczą, nawet jeśli są one istotne dla celu ich gromadzenia; b) do przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzania badań rynku lub komunikacji handlowej, poprzez korzystanie z automatycznych systemów telefonicznych bez interwencji operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub tradycyjnymi metodami marketingowymi przez telefon i/lub pocztę papierową. Należy zauważyć, że prawo sprzeciwu osoby zainteresowanej, o którym mowa w lit. b) powyżej, do celów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych rozciąga się na metody tradycyjne i że w każdym przypadku istnieje możliwość skorzystania przez osobę zainteresowaną z prawa do sprzeciw również tylko częściowo. W związku z tym zainteresowana strona może zdecydować o otrzymywaniu wyłącznie komunikatów przy użyciu tradycyjnych metod lub wyłącznie komunikatów automatycznych lub żadnego z tych dwóch rodzajów komunikatów.

W stosownych przypadkach masz również prawa zgodnie z artykułami 16-21 RODO (prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu), a także prawo do złożenia skargi do Urząd Gwaranta.

 

 1. Sposoby realizacji praw

W każdej chwili możesz skorzystać ze swoich praw wysyłając:

e-mail na adres info(at)zante.it

 

 1. Nieletni

Ta Witryna i Usługi Właściciela nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia, a Właściciel nie gromadzi celowo danych osobowych dotyczących osób nieletnich. W przypadku nieumyślnego wpisania informacji o osobach małoletnich, Administrator Danych niezwłocznie je usunie na żądanie użytkowników.

 

 1. Właściciel, zarządca i mianowani

Administratorem Danych / Przetwarzającym Dane (zgodnie z art. 4, 24, 28 Rozporządzenia UE 2016/679) jest dr Celano Emanuel.
Aktualny wykaz podmiotów przetwarzających dane oraz osób odpowiedzialnych za przetwarzanie przechowywany jest w siedzibie Administratora.

 

 1. Zmiany Polityki

Informacje te mogą ulec zmianie. Dlatego wskazane jest regularne sprawdzanie tych informacji i odwoływanie się do najbardziej aktualnej wersji.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES i DANE STATYSTYCZNE

Co to są pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które odwiedzane przez użytkowników witryny wysyłają do ich urządzeń końcowych, gdzie są przechowywane przed ponownym przesłaniem do tych samych witryn podczas kolejnych wizyt. Pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów, mają różne cechy i mogą być wykorzystywane zarówno przez właściciela odwiedzanej witryny, jak i osoby trzecie. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat plików cookie instalowanych za pośrednictwem tej witryny oraz niezbędne informacje o tym, jak zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi ich.

Pliki cookie używane przez tę witrynę dzielą się na trzy typy: techniczne, które nie wymagają zgody, nietechniczne, które wymagają zgody nawigatora oraz zarządzane przez strony trzecie.

Techniczne pliki cookie, które nie wymagają zgody:

Ta strona korzysta z technicznych plików cookie, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania witryny i świadczenia usług, a także technicznych plików cookie związanych z zapisywaniem preferencji i optymalizacją witryny. W szczególności używane są techniczne pliki cookie, niezbędne do funkcjonowania javascript, techniczne pliki cookie sesji, które umożliwiają witrynie łączenie działań użytkownika podczas sesji przeglądarki (np. przejście z jednej strony na drugą), umożliwiając szybszą nawigację, a także techniczne pliki cookie, które zapamiętywania preferencji użytkownika (zgoda na pliki cookie) i zapobiegania ponownemu proponowaniu banera przy kolejnych wizytach. Wszystkie techniczne pliki cookie nie wymagają zgody, dlatego są instalowane automatycznie po wejściu na stronę.

Pliki cookie, dla których wymagana jest zgoda

Wszystkie pliki cookie inne niż te techniczne wskazane powyżej są instalowane lub aktywowane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika przy pierwszej wizycie na stronie. Zgoda może być wyrażona w sposób ogólny, poprzez interakcję z banerem informacyjnym znajdującym się na stronie docelowej serwisu, zgodnie ze sposobami wskazanymi w tym banerze (poprzez kliknięcie przycisku OK lub przycisku X; lub dalsze przeglądać, nawet za pomocą przewijania lub łącza); lub można je podać lub odmówić selektywnie, zgodnie z metodami wskazanymi poniżej. Ta zgoda jest rejestrowana podczas kolejnych wizyt. Jednak użytkownik zawsze ma możliwość wycofania całości lub części już udzielonej zgody. Jeżeli zautomatyzowany system nie działa, użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia administratora danych.

Pliki cookie zarządzane przez strony trzecie

Za pośrednictwem tej witryny instalowane są również pliki cookie zarządzane przez strony trzecie. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek oraz link do polityki prywatności i formularza zgody dla każdego z nich. Na wszystkie z nich możesz również wyrazić zgodę, kontynuując przeglądanie lub zamykając to okno. Poniżej znajdziesz nazwy podmiotów trzecich, które nimi zarządzają, a dla każdego z nich link do strony, na której możesz uzyskać informacje na temat leczenia i wyrazić na to zgodę.

– Pliki cookie sieci społecznościowych: służą do udostępniania treści w sieciach społecznościowych

YOU TUBE: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

FACEBOOKU: http://developers.facebook.com/

TWITTER: https://twitter.com/it/privacy

– Statystyczne pliki cookie: Zewnętrzne statystyczne pliki cookie (Google Analytics) służą do zarządzania anonimowymi statystykami, bez śledzenia IP Użytkownika (dane użytkownika nie są profilowane na poziomie IP), z udostępnianiem danych Podmiotowi trzeciemu.

Dostęp do informacji osób trzecich:

Polityka prywatności: http://www.google.com/policies/privacy/

Polityka plików cookie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Dezaktywacja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Inne technologie (np. wtyczki, widżety, lokalna pamięć masowa itp.)

Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Widżet: jest graficznym elementem interfejsu użytkownika programu, którego celem jest ułatwienie interakcji użytkownika z samym programem. Najczęściej używanymi widżetami są widżety sieci społecznościowych, które umożliwiają użytkownikom łatwe otwieranie sieci społecznościowych w osobnym oknie przeglądarki.

Usługi te umożliwiają interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron witryny. Wszelkie interakcje i informacje pozyskane z witryny podlegają ustawieniom prywatności strony trzeciej, która stworzyła wyżej wymienione technologie. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania danych osobowych przetwarzanych podczas korzystania z tych technologii, zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych zewnętrznych menedżerów ww. technologii. Poniżej znajdziesz referencje tych stron trzecich, a obok każdej z nich znajdziesz link do strony, na której możesz uzyskać informacje na temat leczenia oraz, jeśli jest to wymagane przez


Rozpowszechniaj miłość do Zante