سياسة الخصوصية

[ انقر هنا : النسخة الإنجليزية المترجمة بواسطة جوجل ]

 

سياسة الخصوصية del sito - Informativa privacy del sito

معلومات عن البيانات الشخصية الخاصة بالبيانات الشخصية الثانية في Regolamento UE n. 2016/679 (الناتج المحلي الإجمالي). L'informativa non è da mindarsi valida per altri siti web eventualmente Consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare، che non è da mindarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi.


Informatica في Azienda di Emanuel Celano
، con sede legale in via Vaccaro 5 Bologna، (in seguito، "حائز”) ، في Qualità di titolare del trattamento، Vi informa ai sensi dell'art. 13 د. 30.06.2003 ن. 196 (في seguito "كود الخصوصية") ه dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (في seguito ، "GDPR") che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

 1. موضوع العلاج

Il Titolare tratta i dati personali، identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo، nome، cognome، ragione sociale، indirizzo، telefono، e-mail - in seguito، "البيانات الشخصية"أو حتى"منح”) da Voi comunicati في مناسبة تسجيل الدخول إلى موقع الويب ديل Titolare www.zante.info (في seguito ، "مكان") ، della partecipazione a sondaggi di viewe e di gradimento، della compilazione di form di iscrizione tramite il Sito ad eventi organzati dal titolare، della richiesta on line di chiarimenti o richieste di supporto e dell'invio di newsletter.

 1. أهداف العلاج

أنا فوستري البيانات الشخصية سونو تراتي:

 1. أ) senza il Vostro consenso espresso (المادة 24 lett. a) ، b) ، c) Codice Privacy e art. 6 لتر. ب) ، هـ) اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ، وفقًا لقواعد البيانات النهائية:
 • إيماءة ومانتينير على سبيل المثال ، يمكنك الحصول على إذن ؛
 • permetterVi di fruire dei Servizi endualmente da Voi richiesti؛
 • rispondere كل الدردشة عبر الإنترنت في contatto ؛
 • garantirvi gli accessi a programmi e servizi؛
 • offrire helpenza e consulenza anche da remoto؛
 • partecipare tramite il Sito ad iniziative Organizzate dal Titolare (ad esempio، eventi) ؛
 • هي عملية غنية بالمعالجة ؛
 • لكل Attività amministrativo-contabili in genere ؛
 • adempiere agli obblighi previsti dalla legge، da un regolamento، dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità o su richieste del Governo italiano o estero o della camera di commercio italiana؛
 • الوقاية من الاحتيال على الاحتيال أو إساءة استخدام dannosi per il Sito ؛
 • esercitare i diritti del Titolare، ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
 1. ب) الوضع الفردي الخاص بالتوافق والتوافق (المادة 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR) ، وفقًا لقواعد الفصل النهائي:
 • InviarVi عبر البريد الإلكتروني sondaggi di viewe e di gradimento، newsletter e / o inviti ad eventi o iscriverVi ad cui and parte o che Organizza il Titolare.
 1. Modalità del trattamento e periodo di renazione dei dati

Il trattamento dei Vostri البيانات الشخصية والواقعية لكل عمل mezzo delle تشير إلى all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 ن. 2) الناتج المحلي الإجمالي e precisamente: raccolta ، registrazione ، organzazione ، Conservazione ، Consultazione ، المتطورة ، modificazione ، selezione ، estrazione ، raffronto ، utilizzo ، interconnessione ، blocco ، comunicazione ، cancellazione e Distruzione dei dati. أنا فوستري البيانات الشخصية سونو سوتوبوستي a trattamento sia cartaceo che elettronico e / o automatizzato ، mediante l'uso di sito web ospitato sul server del titolare del trattamento o su siti di società esterne che permettono al titolare del trattamento di offrire i suoi servizi (تعال إلى البريد الإلكتروني لكل محادثة مساعدة عبر الإنترنت أو ملف إيداع لكل عميل fornendo la sua email e nominativo per lo scaricamento). Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo mustario per adempiere all finalità di cui sopra e comunque for non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e for non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Altre Finalità. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 فاصلة 1 لتر. ه) ديل ريج. UE 2016/679 البيانات الشخصية في حالة عدم الموافقة على البيانات الشخصية في شكل موافقات لتعيين درجة الحرارة غير الممتازة التي تم الحصول عليها بشكل نهائي.

 1. أمن

Il Titolare ha adottato una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere i Vostri dati contro il rischio di perdita، abuso o alterazione. على وجه الخصوص: ha adottato le misure di cui agli artt. 32-34 Codice Privacy e all'art. 32 الناتج المحلي الإجمالي ؛ الاستفادة من الجودة العالية لكلٍّ من تقنية المعلومات في تشفير البيانات القياسية AES (BCrypt) ed i protocolli di trasmissione dei dati noti come HL7 e HTTPS.

 1. الوصول إلى البيانات

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2-أ) هـ 2. ب):

 • للموظفين والمتعاونين في وحدة التحكم في البيانات ، بصفتهم أشخاصًا مسؤولين و / أو معالجات بيانات داخلية و / أو مسؤولي نظام ؛
 • a società terze o altri soggetti (مزود موقع الويب ، مزود السحابة ، مقدم الخدمات الإلكترونية للدفع ، fornitori ، tecnici addetti all'assistenza e software ، spedizionieri e vettori ، istituti di credito ، studi professionali ، إلخ.) che svolgono attività in outsourcing حسب كونتو ديل تيتولاري ، نيلا لورو كواليتا دي ريسبابيلي ديل تراتامنتو.
 1. اتصالات البيانات

Senza il Vostro espresso consenso (سابقًا المادة 24 lett. أ) ، ب) ، د) Codice Privacy e art. 6 لتر. ب) EC) GDPR) ، Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all'art. 2.A) a Organismi di vigilanza، Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità lavorative، come ad esempio in fase di registrazione di uno di uno di uno. لكل كونتو ديل العميل. Si assicura comunque che i vostri data personali non saranno mai resi pubblici sul sito del titolare.

 1. بيانات Trasferimento

La Gestione e la Conservazione dei dati personali avverrà in Europa، su server ubicati in Italia، del Titolare e / o di società terze anche all'estero، incaricate e debitamente، quali Responsabili del trattamento per l'utilizzo dei servizi richiesti. بيانات شخصية فورنيتي الشخصية ، إمكانية تحويل جميع أنحاء العالم إلى جميع أنحاء أوروبا ، لا حدود لها على الإطلاق. 44 ه ss. del Regolamento UE 2016/679 ، كل ما هو جيد في الوضع النهائي.

 1. Natura del Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2-أ) الالتزام. في لورو أسينزا ، عدم ضمان تسجيل الدخول في خدمة سيتو ني إي سيرفيزي ديل آرت. 2. أ).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 2-ب) الاستدعاء المطبق. إمكانية اتخاذ قرار بشأن عدم منح الموافقة على إمكانية الحصول على البيانات التالية: في الكازو ، إرسال غير محضر عبر البريد الإلكتروني ، دعوة إلى الحدث ، النشرة الإخبارية. في ogni caso ، استمر في العرض المباشر للخدمة في كل شيء. 2. أ).

 1. حقوق الطرف المعني

Nella Vostra qualità di interessati، avete i diritti di cui all'art. 7 كود الخصوصية ه الفن. 15 اللائحة العامة لحماية البيانات ودقة التفاصيل:

 • أنا. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi Riguardano، anche se non ancora registrati، e la loro comunicazione in forma delibile؛
 • ثانيا. ottenere l'indicazione: أ) dell'origine dei dati personali ؛ ب) delle finalità e modalità del trattamento ؛ ج) della logica applicationata في caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ؛ د) degli estremi identificativi del titolare، dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5 ، فاصلة 2 Codice Privacy e art. 3 ، فاصلة 1 ، الناتج المحلي الإجمالي ؛ هـ) تحديد فئة من البيانات الشخصية في حالة عدم القدرة على التعامل مع البيانات الشخصية في حالة تقديم الطلب ؛
 • ثالثا. ottenere: a) l'aggiornamento، la rettificazione ovvero، quando vi avete interesse، l'integrazione dei dati؛ ب) la cancellazione، la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge، compresi quelli di cui non èecessaria la guardazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o laterivamente trattati؛ c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) eb) sono state portate a conoscenza، anche per quanto riguarda il loro contenuto، di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi، eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato؛
 • رابعا. opporsi، in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano، ancorché perfertaini allo scopo della raccolta؛ b) al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di verita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale، mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'interv di un operatore البريد الإلكتروني الوسيط e / o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e / o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di counterizione dell'interessato، esposto al precedente punto b)، per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la posibilità per l'interessato di esercitare an diritto di diritto منفردا في طرف واحد. Pertanto ، l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove Applicabili، avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica، diritto all'oblio، diritto di limitazione di trattamento، diritto alla portabilità dei dati، diritto di Oppizione)، nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

 1. كيفية ممارسة الحقوق

Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:

 • una raccomandata ar alla sede dell'attività، con indirizzo dichiarato in incipit؛
 • una البريد الإلكتروني all'indirizzo info (at) informaticainazienda.it
 1. مينوري

هذا الموقع الإلكتروني وخدمات المالك ليست مخصصة للقُصّر الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ولا يقوم المالك بجمع معلومات شخصية عن قصد عمداً. في حالة تسجيل معلومات عن القاصرين عن غير قصد ، فإن وحدة التحكم في البيانات ستحذفها في الوقت المناسب ، بناء على طلب المستخدمين.

 1. Titolare ، Responsabile e incaricati

Il Titolare / Responsabile del trattamento (ai sensi degli artt. 4، 24، 28 del Reg. UE 2016/679) è Informatica in Azienda nella persona del Dott. سيلانو إيمانويل يخدع dell'attività في طريق Vaccaro 5 a Bologna (إيطاليا).
يتم الاحتفاظ بقائمة محدّثة من معالجات البيانات ومعالجات البيانات في مقر مراقب البيانات.

 1. تعديل المعلومات المتوفرة

هذه المعلومات قد تتغير. ولذلك فمن المستحسن التحقق من هذه المعلومات بانتظام والرجوع إلى أحدث إصدار.

 

—— سياسة ULTERIORI E ACCORDI ——-

 

ACCORDO DI RISERVATEZZA PER TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE DAI NOSTRI CLIENTI E UTENTI DEL SITO

Il titolare del trattamento dichiara con la presente di essere consapevole che a seguito del rapporto di lavoro con i clienti e / o consulenza anche gratuita con gli utenti del sito che si rivolgono al titolare per email o per chat o per altri canali di comazione، potrà venire a conoscenza di dati، informazioni e notizie in genere، aventi natura riservata e si impegna a mantenere il più stretto riserbo su quanto ricevuto، nonché su qualsiasi altra notizia، confidenza e / o information، nel più ampio lessato del termine / o dal cliente o utente del sito.

حقوق الطبع والنشر DEI TESTI E CONTENUTI

الجرافيكا ، التخطيط ، الاختبار ، الفيديو ، الكود البرمجي لموقع البحث ، نسخة طبق الأصل غير ممكن ، موقع ويب آخر ، قائمة بريدية ، نشرة إخبارية ، قائمة بريدية ، رسالة إخبارية ، قائمة بريدية ، رسالة إخبارية ، قائمة بريدية ، رسالة إخبارية.

سياسة الارتباط

L'autorizzazione، anche per Effettuare dei link verso il nostro sito، va chiesta per iscritto via posta elettronica e si ritiene accettata soltanto con preciso assenso del titolare del trattamento، semper per iscritto. Il silenzio non dà luogo ad alcuna autorizzazione. أنا marchi citati ed i programmi sul sito sono esclusiva dei rispettivi proprietari nel rispetto delle licenze dichiarate.

 

سياسة ملفات تعريف الارتباط وإحصاءات البيانات

ما هي ملفات تعريف الارتباط

أنا ملف تعريف الارتباط sono piccoli di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali، dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in المناسبة على التوالي. لقد استخدمت ملفات تعريف الارتباط في النهاية المتنوعة ، والحياة المتنوعة ، والمتنوعة ، والأشياء التي يمكن الاستفادة منها في الموقع ، وكذلك زيارة الموقع ، وسياسة دا تيرزي. يمكنك الحصول على معلومات عن ملف تعريف الارتباط الخاص لتثبيت ملف تعريف الارتباط ، يجب أن تكون مؤشرا على الإيماءات التي تفضلها.

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط للحصول على معلومات مفيدة: quelli tecnici che non richiedono il consenso، quelli non tecnici che richiedono il consenso del navigatore e quelli gestiti da terze parti.

ملفات تعريف الارتباط tecnici che non richiedono consenso:

استخدم موقع الويب الحالي لملفات تعريف الارتباط التي تحتاجها جميع أنواع ملفات تعريف الارتباط غير المنتظمة لملفات تعريف الارتباط المرتبطة بتفضيلاتك وتفضيلات الموقع. Nello specifico vengono usati cookie tecnici ضرورية لكل funzionamento del javascript، cookie tecnici di sessione che consentono al sito di collegare le azioni dell'utente durante una sessione del browser (ad es. passaggio da una pagina ad un'altra) ملف تعريف الارتباط rapida navigazione nonché tecnici che memorizzano la preferenza dell'utente (ملف تعريف الارتباط) ed evitano che il banner sia riproposto في مناسبات متتالية. Tutti I cookie tecnici non richiedono consenso، perciò vengono installati automamente a seguito dell'accesso all sito.

ملف تعريف الارتباط لكل كوي وأغنى ما يكون

Tutti i cookieiversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati ​​solo a seguito del كونسنسو اسبرسو dall'utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera genale، interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito، secondo le modalità تشير في لافتة الحكاية (cliccando sul tasto OK o sul tasto X؛ oppure proseguendo la navigazione، anche lo modalità س attraverso un link) ؛ تظهر الفرصة أمامك في حالة عدم القدرة على الحركة في حالة عدم القدرة على الحركة ، ثم تشير إلى ذلك. Di Questo consenso viene tenuta traccia في بعض الأحيان delle visite المتتالية. توتافيا ، l'utente ha semper la posibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso. قم بتشغيل نظام التشغيل الآلي غير المتطور للتطبيقات والألعاب.

كوكي جيستيتي دا تريز بارتي

Attraverso Questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Troverai di seguito alcune indicazioni، e un link alla Privacy Policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse. كل ما عليك هو أن تكون متفقة مع الأمر على أن يكون هناك ما يكفي من المالحظات من هذا النوع من المعلومات. troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono، e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le informaziono.

شبكة كوكي دي الاجتماعية: Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui network social network

موقع يوتيوب: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

فيس بوك: http://developers.facebook.com/

تغريد: https://twitter.com/it/privacy

إحصائيات ملفات تعريف الارتباط: Vengono usati cookie di statistica di terza parte (Google Analytics)، per la gestione di statistiche in forma anonima، senza tracciamento dell'IP dell'Utente (dati utente non profilati a livello di IP)، con condivisione dei dati con la Terza parte.

Accesso alle informazioni della Terza Parte:

سياسة الخصوصية: http://www.google.com/policies/privacy/

سياسة ملفات الارتباط: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

لكل disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

 

Altre tecnologie (مثل المكوِّن الإضافي والأداة والتخزين المحلي وما إلى ذلك)

التفاعل مع الشبكات الاجتماعية الخارجية والمنصات

القطعة: è un componente grafico di interaccia utente di un programma، che ha lo scopo di يسهل all'utente l'interazione con il programma stesso. أنا عنصر واجهة مستخدم شبكة اجتماعية سونو كويلي دي ، che permettono agli utenti di aprire in modo agevole in una finestraeparata del browser i network network.

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network، o con altre piattaforme esterne، direttamente dalle pagine di un sito. الحصول على المعلومات في نهاية المطاف الحصول على معلومات من dal sito sono soggette all impostazioni Privacy del terzo che ha Creato le tecnologie suddette. لكل طلب معلومات في Merito all'utilizzo dei dati personali trattati quando usufruisci di Queste tecnologie، ti invitiamo a visitare i siti internet dei terzi gestori delle suddette tecnologie.Troverai di seguito i riferimenti di tali tero link alla pagina nella quale potrai ricevere le informazioni sul trattamento e، ove previsto dalla normativa، esprimere o negare il tuo consenso:

-Widget Social di Facebook (Facebook): https://www.facebook.com/privacy/explanation

-Widget social di Twitter (Twitter): https://twitter.com/privacy?lang=it

-Widget Social Youtube (Google): http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

-Widget Social Linkedin (Linkedin): https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser

استخدم متصفحًا غير متصل بالشبكة من المتصفح الذي تستخدمه ، وهو عبارة عن مستعرض جيد "Aiuto" في متصفح ألتو ، يمكن الحصول على معلومات ضرورية.

قم بفتح ملف تعريف المتصفح الخاص بك ، قم بتشغيل ملف تعريف الارتباط الخاص بك.

إنترنت إكسبلورر  http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

جوجل كروم  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

موزيلا فايرفوكس  http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

سفاري http://www.apple.com/legal/privacy/

 

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني